نواحی و مناطق قالی بافی

بررسی انواع سرپرده با تاکید بر سرپرده ترکمن (11)

مراحل بافت نمونه اول)در نخستین مرحله تولید سرپرده نمونه 1، طرح مورد نظر با تقلید از نقوش عکسبرداری شده از سرپرده های بافته شده عشایر معاصر ترکمن انتخاب و بر روی کاغذ شطرنجی 120 طراحی شد. طرح های مورد استفاده برگرفته از نقوش ترکمنی است که در کتاب قالی ترکمن آقای حصوری این‏گونه نام گذاری شده اند:


1- متن: چوبَک قارا (یموت ) پیچ.
2- حاشیه: سیرغا ( ترکمن ) گوشواره.
3- دعاجیق: گییَک( تکه ) کجک
در مرحله بعد چله کشی به عرض 100 سانتی متر و به روش گردان انجام شد ، سپس ابتدای کار به اندازه ی 2cm گلیم سوف بافته شد. پس از آن مطابق با نقشه از قبل طراحی شده کار بافت ( با استفاده از گره ترکی) آغاز شد، لازم به ذکر است که بافت سرپرده بر خلاف جهتی که آویخته می شود آغاز می گردد.
پس از اتمام کار بافت قسمت مستطیلی شکل بالای سرپرده، بافت بازو ها و دعاجیق ها شروع شد، در اینجا به دلیل شکلی که بازوها و دعاجیق ها داشتند برای هر یک از بازوها و دعاجیق های میانه بافته از یک پود جداگانه استفاده شد. (تصویر...)

شکل 1-4


پس از اتمام کار بافت، ( پایین کار ، بازوها، دعاجیق های بازوها و میان کار ) نوبت به بافت ریشه ها رسید که در اینجا ریشه ها به روش شیرازه منفصل پیچیده شدند .(تصویر...)

شکل2-4


و در انتها پس از پایین آوردن کار از روی دار به انتهای ریشه ها و ابتدای کار ( قسمت گلیم باف ) تزئیناتی اضافه شد . (تصویر...)

شکل3-4


مشکلات حین بافت نمونه 1)
در این نمونه بدلیل تک پوده بودن بافت به روش پایین و بالا بردن ضرب و پود زنی ،بافت از استحکام کافی برخوردار نیست، در هنگام شروع بافت ریشه ها و تزئین آنها نخ خامه هر چقدر که با دقت به دور ریشه ها پیچیده شود باز هم مقدار کمی از ریشه ها در ابتدای شیرازه پیچی آن دیده می شود و اندکی از زیبایی کار می کاهد. همچنین در هنگام پرداخت کار بسیار باید مراقب بود زیرا ممکن است ریشه ها بوسیله دستگاه پرداخت آسیب ببینند.

شکل 5-4

منبع :