نواحی و مناطق قالی بافی

اقتصاد در فرش و تاريخ فرش روستای باغ آسيا شهرستان گناباد(بخش سوم)

وضعيت جمعيتی از نظر جمعيتی اين روستا طبق سر شماری سال 1385- 1705 نفر جمعيت داشته و داراي جمعيت نسبی جوان است .

5-نوع و ميزان درآمد روستائيان (كشاورزی)

در اين بخش با توجه به كاشت محصولات مختلف جهت به دست آوردن ساليانه روستائيان بسبت به بررسي هزينه و درآمد محصولات به طور جداگانه پرداخته می شود . در اين روستا گندم ، جو و زعفران جنبه فروش دارد ولی محصولات ديگر جنبه خودمصرفی دارند .مثل سبزيجات ،ميوه جات ، و ...

1-5)گندم

الف )هزينه های كاشت ، داشت و برداشت       واحد : ريال

رديف نوع عمليات تعداد/مقدار واحد قيمت واحد هزينه كل
1 شخم 1 بار 700000 700000
2 بذر 120 كيلو 2200 264000
3 كود اوره 50 كيلو 550 27500
4 كود فسفات 150 كيلو 600 90000
5 آبياری 6 بار 200000 1200000
6 هزينه برداشت 1 بار 1000000 1000000
7 بيمه محصول 1 هكتار 400000 400000
8 متوسط اجاره زمين 1 هكتار 1500000 1500000
جمع كل هزينه ها                                           0         518150ریال

ب) درآمد حاصل از فروش

از هر هكتار زمين 4 تن گندم به عمل می آید كه قيمت هر كيلوي آن 2200 ريال است .

                          ريال       8800000=2200×4000

ج) درآمد حاصل از هر هكتار        

جمع هزينه ها -جمع درآمدها = درآمد خالص

3618500=5181500-8800000

2-5)كشت زعفران

الف) هزينه هاي كاشت ، داشت ، برداشت           واحد : ريال

رديف نوع عمليات مقدار/تعداد واحد قيمت واحد هزينه كل
1 بيمه 1 هكتار 600000 600000
2 كود / فسفات 250 كيلو 30000 150000
3 سم 1 هكتار 60000 60000
4 آبياري 4 بار 200000 800000
5 شخم 1 بار 300000 300000
6 هزينه كارگر 1/7 نفر/ روز 50000 1750000
7 هزينه تميزكردن

1/7

نفر/روز 6000 4800000
جمع كل هزينه ها                       8460000 ریال

ب) هر هكتار زمين زعفران به طور متوسط 400 كيلو زعفران دارد و سر گل يا همان ريشه زعفران 4 كيلو دارد         ( هر كيلوگرم سرگل 15000000ريال است )

       ريال       60000000=4×15000000

ج) درآمد حاصل از هر هكتار زعفران

جمع هزينه ها – جمع درآمد ها = درآمد خالص

51540000=8460000-60000000=درآمد خالص

3-5 )كشت جو

الف) هزينه های كاشت ،داشت، برداشت                         واحد : ريال

رديف نوع عمليات مقدار/تعداد واحد قيمت واحد هزينه كل
1 شخم 1 بار 700000 700000
2 بذر 120 كيلو 2000 240000
3 كود اوره 50 كيلو 550 27500
4 كود فسفات 150 كيلو 600 90000
5 آبياري 4 بار 200000 800000
6 هزينه برداشت 1 بار 1000000 1000000
7 بيمه محصول 1 هكتار 300000 300000
8 متوسط اجاره زمين 1 هكتار 1500000 1500000
جمع هزينه ها                         4657500 ریال

ب) درآمد حاصل از فروش

از هرهكتار زمين به طور متوسط 4تن جو به عمل می آید . قيمت هر كيلو 2000 ريال است .

                         ريال     8000000=2000×4000

ج) درآمد حاصل از هر هكتار

                                           جمع هزينه ها- جمع درآمد = درآمد خالص

درآمد خالص( ريال) 3342500 =4657500-8000000

ü     قابل ذكر است كه محصولاتی مانند انگور ، زردآلو و... در اين روستا جنبه خود مصرفی داشته و به بازار عرضه    نمی شود .

 

منبع :