نواحی و مناطق قالی بافی

اقتصاد در فرش و تاريخ فرش روستای باغ آسيا شهرستان گناباد(بخش چهارم)

قالی بافی در روستای باغ آسيا شهرستان گناباد.

الف) هزينه های بافت يك تخته قالی ابريشمی 4×3  

      واحد : ريال

  

رديف نوع عمليات مقدار/تعداد واحد قيمت واحد هزينه كل
1 نخ،مواد اوليه و طرح       8000000
2 دار قالی       1500000
3 بافت قالی (2نفر-80 روز )   نفر-روز 40000 6500000
جمع كل هزينه ها                                                            16000000ریال

ب) درآمد حاصل از فروش يك تخته قالی 4×3

قيمت خريد هر قالي به رجشمار ، طرح، ظرافت و ... بستگی دارد و به طور معمول هر تخته قالی ابريشم 4×3 مبلغ18000000ريال خريداری می شود كه برای بافنده 2000000ريال درآمد دارد.

الف) هزينه هاي بافت يك تخته قالي پشمي 4×3

رديف نوع عمليات مقدار/تعداد واحد قيمت واحد هزينه كل
1 نخ، مواد اوليه و طرح       3000000
2 بافت قالی   2 نفر     30000 450000
جمع کل هزینه ها                                                                 7500000ریال

ب) درآمد حاصل از فروش يك تخته قالی 4×3

قيمت خريد هر قالي به رجشمار ، طرح، ظرافت بستگي دارد . هزينه دار قالي محاسبه نمی شود زيرا فقط يك بار برای آن هزينه در نظر گرفته می شود به طور معمول هر تخته قالی پشمی 4×3/ 9000000 ريال تا 9500000 خريداری می شودکه برای بافنده1500000ریال تا2000000ریال درآمد دارد.

8- درآمد خالص حاصل از تمام مشاغل

1-8 محسبه درآمد ساليانه روستا از كشاورزی

رديف نوع عمليات سطح عمليات واحد درآمد واحد درآمد كل
1 كاشت گندم 10 هكتار 3618500 36185000
2 كاشت زعفران 18 هكتار 51540000 927720000
3 كاشت جو 7 هكتار 3342500 23397500
جمع كل                                                                 987302500 ریال

درآمد سرانه هر خانواده از كشاورزی

ریال 3526080=280÷987302500

2-8 محاسبه درآمد ساليانه روستا از دامپروری

رديف نوع عمليات سطح عمليات واحد درآمد واحد درآمد كل
1 پرورش گوسفند 165 راس 487000 80355000
2 پرورش گاو 155 راس 4100000 635500000
جمع كل درآمدها                                                         715855000ریال

درآمد سرانه هر خانواده از دامپروری  

ريال 2556625=280÷715855000

3-8 محاسبه درآمد ساليانه روستا از قاليبافی

رديف نوع عمليات تعداد /مقدار واحد درآمد واحد درآمد كل
1 بافت قالی ابريشم 150 تخته 2500000 375000000
2 بافت قالی پشمی 100 تخته 2000000 200000000
جمع كل درآمدها                                                              570000000ریال

درآمد سرانه هر خانواده از بافت قالی

                                           ريال 2035714= 280÷570000000

4-8 محاسبه ميزان نقش هر شغل در كل درآمد سرانه خانواده

الف) درآمد سرانه حاصل از كشاورزی3526080 ریال

ب) درآمد سرانه دامپروری 2556625 ريال

ج) درآمد سرانه حاصل از قالی بافی 2035714 ريال

اكنون با جمع موارد بالا ميزان كل درآمد سرانه هر خانواده به صورت ذيل به دست می آيد.

ریال       8118419=2035714+2556625+3526080

با مقايسه بين درآمد سرانه كل و موارد الف ، ب، ج، نتايج زير حاصل مي گردد.

درآمد حاصل از كشاورزی 43/43 درصد از ميزان درآمد كل هر خانواده را شامل مي شود .

درآمد حاصل از دامپروری 50/31 درصد ميزان درآمد كل هر خانواده را شامل می شود.

درآمد حاصل از قالی بافی 07/25 درصد ميزان درآمد كل هر خانواده را شامل می شود .

بنابراين مي توان به اين نتيجه رسيد كه در ميان خانواده های روستايی كه به مشاغل كشاورزی ، دامپروری و قاليبافی و به صورت هم زمان مشغول می باشند نقش درآمد از كشاورزی و دامپروری در مجموع بالاتر ار ساير مشاغل است .قالی بافی كه زمانی در اين روستا منبع درآمد و سهم زيادی در اقتصاد خانواده ها داشته است نقش آن كم رنگ تر شده است .

اقتصاد در فرش و تاريخ فرش

روستای باغ آسيا

شهرستان گناباد