کلکسیون فرش

واگیره بختیاری

اندازه 120 * 170 سانتیمتر ، گره ترکی ، 4000 گره در دسیمتر مربع منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :