مرمت و شستشوی فرش

فرش معيوب ؟ (بخش سوم)

 ب : موا د و مصالح اوليه


الف : پشم

AWT IMAGE
يکی ازاصلی ترين مواد اوليه که در توليد فرش تقريبا نقش اساسی دارد پشم می باشد که در کيفيت و بقاء يک فرش خوب نيز از مؤلفه های اصلی بشمار می رود . لذا عيوبی که در درجات مختلف موجب افت کيفيت پشم بوده و سبب عدم مطابقت آن با استانداردهای فنی شناخته شده می باشند عينا به فرش منتقل خواهند شد.

ب : چله

AWT IMAGE
نوع چله اعم از ابريشم يا پنبه چنانچه استاندارد نبوده و متناسب با مشخصات فنی فرش توليدی انتخاب نگردد و يا چنانچه در نحوه ريسندگی آن نکات فنی لازم مراعات نشود؛ عيوبی ازقبيل ؛ عدم تناسب دوام چله با فرش ؛ عدم تناسب مشخصات فنی چله با ساير اجزاء فرش ؛ کيس های موضعی ؛ پاره گی چله هنگام بافت و... را به فرش توليدی تحميل خواهد نمود.

پ : پود

پود نيزاعم از نوع کلفت يا نازک آن ؛ هرچند درظاهراز اجزاء قابل روئيت فرش نيست ؛ اما همانند چله از عوامل اصلی شکل دهنده پيکره فرش می باشد که در صورت داشتن هر نقصانی موجب عيب در فرش خواهد بود . پودهااعم ازپود کلفت ونازک ؛ به علت عدم کيفيت مناسب ؛عدم رنگرزی مناسب ؛عدم تناسب درکاربری وياشيوه ناصحيح کاربرد؛می توانندعيوبی را از قبيل : عدم تناسب بافت؛ عدم استحکام گرهها؛ بهم خوردن آرايش صحيح چله ها؛ کيس های عرضی و.... بر فرش عارض نمايند .

انجمن علمی فرش ایران

منبع :