کلکسیون فرش

قالیچه نقش خشتی بی بی باف

چهار محال بختیاری ، پشم و پنبه ، اواسط قرن بیستم ، اندازه 365 * 579 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :