اساتید فرش

آشنایی با استاد حسین مصورالملکی

استاد حسین مصورالملکی هنرمند دیگر، حسین مصورالملکی (حاج مصور) است که در سال ۱۲۷۰ در خانواده یک نقاش به دنیا آمد.

· نام: حسین مصورالملکی

· تاریخ تولد: ۱۲۷۰

· محل تولد: اصفهان

 هنرمند دیگر، حسین مصورالملکی (حاج مصور) است که در سال ۱۲۷۰ در خانواده یک نقاش به دنیا آمد.پدرانش تا زمان صفویه پشت اندر پشت نقاش بودند. پدر او قلمدان ساز بود. حاج مصور پس از تمرین و تجربه بسیار تذهیب و تشعیر با استفاده از پرسپکتیور در مینیاتور ایرانی از پایه گذاران روشی نو در این هنر شد. وی پس از مطالعه روی کار کمال الدین بهزاد و رضاعباسی از شیوه آن‌ها در کار بهره گرفت. وی تابلویی نادر را با استفاده از مفاهیم عرفانی، درباره پوچی جنگ ساخت. تابلو شکست محور که در آن سقوط هیتلر پیش بینی شده است و تابلوی تخت جمشید از شاهکارهای برجسته این هنرمند و آثار با ارزش ایرانند. تعداد قابل توجهی طرح فرش از این هنرمند بر روی فرشهای ظریف بافته شده است.

قالی ایران

منبع :