مرمت و شستشوی فرش

فرش معيوب ؟ (بخش هشتم)

شستشو مرحله شستشو را می توان از جمله مراحل حساس آماده سازی فرش بحساب آورد که در صورت عدم دقت لازم و مراعات نکردن مسائل فنی و نکات ظريف تجربی در اين مرحله ؛ چه بسا عيوبی به شرح زير بر فرش تحميل خواهد شد که بعضاهرگز قابل جبران نخواهد بود.

 

الف : مواد شيميائی

بکار گيری مواد شيميائی غير استاندارد و غير متناسب با فرش و يا حتی عدم آشنائی با خواص مواد بکار رفته در مواد شوينده ؛علاوه بر نتايج نامطلوب ؛ به فرش نيز صدماتی وارد خواهد نمود که تقريبا قابل جبران نخواهند بود؛ از اينروی بايد در اين مرحله با بهره گيری از دانش و تجربه افراد خبره و آشنا به کار ازصدمات و عيوب ممکنه حدالامکان جلوگيری نمود .

ب :رنگ دواند گی ( ته دادن )


اين عيب از جمله عيوب عارضی در مرحله شستشو و يا هنگاميست که بواسطه عدم دقت و مراقبت لازم فرش در تماس مستقيم يا غير مستقيم با آب قرار داشته باشد ؛ البته چنانچه مواد و مصالح بکار رفته در فرش از نوع نامرغوب باشد اين عيب بارزتر خواهد بود ؛ خصوصا آنکه در مرحله رنگرزی رعايت نکات فنی نشده باشد . و بر عکس در صورت برخورداری مواد اوليه فرش از کيفيت مناسب و استانداردهای لازم ؛ اين عيب به حداقل رسيده و چه بسا هرگز پيش نخواهد آمد .

پ : سوختن رنگ


اين اصطلاح هنگامی اطلاق می شود که بدليل استفاده نا بجا و ناصحيح از مواد اسيدی هنگام شستشو؛ فرش حالت اوليه پشم و رنگ را بطور فاحشی از دست بدهد ؛ به اين عيب اصطلاحا سوختن رنگ گفته می شود که از عيبهای غير قابل جبران می باشد.

ت:برگشت خواب

اين واژه را شايد نتوان به عيب تعبير نمود اما چون بر خلاف عرف فرش است ما در اينجا آنرا جزو عيوب بر می شماريم ؛ معمولا اين امر در مرحله شستشو و بر اثر بی دقتی و يا عدم تجربه لازم به جهت پارو و يا برس کشيدن بر عکس خواب فرش ؛ ايجاد می شود و موارد موضعی آن ممکن است بر اثر تا زدن و يا بسته بندی نا مناسب فرش نيز ايجاد گردد .

نکته : امروزه در موارد بسياری مشاهده می شود که به جهت روئيت ابريشمهای موجود در فرشهائی که طرح يک طرفه دارند ؛ خواب فرش در جهت خلاف معمول برگشت داده می شود که مسلما اين امر در دراز مدت تاثير سوء بر فرش خواهد داشت .

انجمن علمی فرش ایران

منبع :