دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

نگاهی به اولین استانداردهای فرش ونساجی (بخش پنجم)

روش تعیین تعداد گره در واحد سطح فرشهای دستباف

۱- هدف و دامنه کاربرد
هدف از تدوین استاندارد عبارت از تعیین روشی برای شمارش تعداد گره در واحد سطح فرش دستباف می‌باشد.
۲- ا صول
اصول کلی عبارت از شمارش گره در یک دسی متر مربع از پشت فرش دستباف می‌باشد .
۳- وسایل آزمون
۳-۱- یک عدد خطکش فلزی که به سانتی‌متر و میلیم‌تر تقسیم بندی شده باشد.
۳-۲- یک مربع چهارگوش فلزی که ابعاد داخلی آن ۱۰سانتی‌متر باشد.
۳-۳- سوزن و یا وسیله نوک تیز دیگری برای شمارش
۴- روش آزمون
برای تعیین محل شمارش گره‌ها فرش را از پشت روی سطح صافی پهن کرده و چهارگوشه آن را بوسیله دو قطر دوبدو بهم وصل کنید محل شمارش گره عبارت خواهد بود از چهار قسمت ایجاد شده بین قطر‌ها باضافه مرکز فرش که بوسیله تلاقی دو قطر مشخص می‌شود.
مربع فلزی را در مرکز فرش قرار داده و با کمک سوزن تعداد گره در یک رج افقی و تعداد ردیف عمودی را بشمارید سپس مربع فلزی را مجددا در هر یک از قسمتهای چهارگانه قرار داده شده و تعداد گره در ردیف عمودی و ردیف افقی را بشمارید معدل اعداد بدست آمده در ردیفهای افقی و معدل اعداد بدست آمده در ردیفهای عمودی را محاسبه کرده و در یکدیگر ضرب کنید عدد بدست آمده عبارت از تعداد گره در یک دسیم‌تر مربع فرش می‌باشد.

شماره استاندارد: 453

تجدید نظر اول
 چاپ سوم

 
 
تهیه کننده
کمیسیون استاندارد فرشهای دستباف
روش تعیین تعداد گره در واحد سطح فرشهای دستباف
 
رئیس
عرب‌زاده -رسام         طراح و سازنده فرشهای دستباف
 
اعضاء
بصیری-جمشید         رئیس کارخانه وطن
ثابت-احمد         مدیر تولید شرکت سهامی فرش ایران
حبیبی-اسمعیل         کار‌شناس سازمان تعاون و امور روستا‌ها
قاضی‌زاده -بهروز         مدیر قسمت نساجی مرکز صنایع دستی
کباری-پرویز         مشاور مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران
 
دبیر
صوراسرافیل-شیرین         کار‌شناس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 
فهرست مطالب
 
منبع:موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


منبع :