مرمت و شستشوی فرش

فرش معيوب ؟ (بخش نهم)

دارکشیدار کشی يکی ديگراز مراحل فرآوری فرش بعد از مرحله شستشو ميباشد که اين مرحله نيز بايد با دقت لازم و مراقبتهای ويژه انجام گيرد چرا که در اين مرحله نيز شايد عيوبی بر فرش عارض گردد که در کيفيت و ماندگاری فرش در طولانی مدت اثرات نا مطلوبی داشته باشد ؛ ذيلا به چند مورد از اين موارد اشاره می شود.

نکته : گاهی برای رفع کجيهای فرش ؛ مرحله دارکشی قبل از مرحله شستشو انجام می پذيرد تا فرش بهنگام فروش سالم بنظر آيد ؛ مسلما اين امر از نظر اخلاقی عمل شايسته ای نيست .

الف : پاره شدن

پاره شدن فرش در مرحله دارکشی در حقيقت عيبی است که بواسطه سهل انگاری يا نا پخته گی بوجود می آيد ؛ بگونه ايکه بواسطه کشش بيش از حد و ياعدم مقاومت لازم فرش اين پاره گی بوجود می آيد.

نکته : پاره شدن فرش ممکن است در مراحل مختلفی از توليد نيز بوجود آيد که شايعترين نوع آن پاره گی در مرحله توليد خصوصا پس از توليد نيمی از قالی می باشد.


در اين مرحله به جهت سنگين شدن پائين فرش بايد در سفت نمودن چله ها دقت لازم بعمل آيد ؛ چرا که اندکی کشش بيش ازحد باعث پاره گی فرش خواهد شد ؛ خصوصا آنکه شايد قسمتی از چله ها دراثرممارست با چوبهای سر و ته دستگاه ؛ استحکام اوليه خود را ازدست داده باشند


؛حتی بافندگان مجرب توصيه مينمايند عمل سفت نمودن پيچهای دار قالی به جهت کشش چله ها ؛ بهنگام اتمام کار روزانه انجام نپذيرد و به آغاز کار در روز بعد موکول شود


زيرا در اين صورت حتی چنانچه برای فرش مشکل پاره شدن پيش آيد ؛ افراد می توانند با شل نمودن پيچ های دار قالی از اين اتفاق جلوگيری نمايند اما چنانچه به علت سفت نمودن چله ها در پايان کار روزانه و بهنگام شب اين اتفاق پيش آيد مسلما صدمه جبران ناپذيری بر فرش وارد خواهد آمد که البته تفاوت دمای شبانه کارگاه و انقباض چله ها نيز مزيد بر علت خواهد بود.

ب : کشش بيش از حد
در اين مرحله عيبی که بوجود می آيد همانگونه که از نامش پيداست بواسطه کشش بيش از حد ؛ نظم بافت بهم می خورد ؛ که گاهی رفع آن ناممکن بوده و در صورت رفع نيز باز هم فرش معيوب خواهد بود .

انجمن علمی فرش ایران

منبع :