دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

نشانه گذاری چله و نقشه چراغ راهنمای بافنده !

بالازدگی و پایین زدگی از رایج ترین عیوب در قالی ایران است که ریشه در عوامل بسیاری دارد.


عدم تناسب مواد اولیه با رجشمار فرش از نظر نمره و تعداد لا ، شل و سفت بودن بیش از اندازه نخ های چله ،کم و زیاد کوبیدن پودها و... از جمله مواردی است که می تواند باعث بالازدگی یا پایین زدگی قالی بافته شده گردد.
برای جلوگیری از پیدایش این عیب علاوه بر استفاده از مواد اولیه استاندارد و برطرف نمودن سایر مواردی که احتمال دارد باعث ایجاد این عیب گردند و بالاخص اطلاع بموقع بافنده از پیدایش این عیب لازم است از نشانه گذاری چله و نقشه استفاده شده و به بافندگان فرش دقیقا نحوه تطبیق نقشه فرش با مقدار بافته شده آموزش داده شود.
بعد از انجام چله کشی استاد چله دوان یا ناظر باید حتما نخهای چله را نشانه گذاری نماید. نشانه گذاری نخ های چله هم باید درخصوص مشخص نمودن سطوح مختلف قالی انجام شود و هم واحدهای 6.5 سانتی متری برروی نقشه و چله نشانه گذاری گردد تا نقشه و چله با بافنده یا به عبارت بهتر بافنده با نقشه و چله بهتر بتواند ارتباط برقرار نماید .
ناظر فرش موظف است سطوح مختلف و حدود هریک از سطوح نقشه را برروی نخ های چله مشخص نماید و خفت مرزی هر یک از سطح را مشخص نماید درواقع با انجام این کار سرعت عمل بافنده افزایش یافته و بر کیفیت کار نیز قطعا تاثیر خواهد گذاشت .
نشانه گذاری واحدهای6.5 سانتی متری و ترجیحا شطرنجی کردن چله(واحدهای گره ذرعی طولی و عرضی) و تفهیم بافنده با نشانه گذاری دقیق چله و نقشه فرش (تاکید می کنم هم چله ها و هم نقشه فرش ) باعث می گردد بافنده بموقع متوجه بالا زدگی یا پایین زدگی فرش شده و برای برطرف نمودن آن اقدام لازم را انجام دهد.

عبدالله احراری

منبع :