کلکسیون فرش

قالیچه افشاری شیراز

اندازه 186 * 268 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :