مرمت و شستشوی فرش

فرش معيوب ؟ (بخش دهم)

ابزار نا مناسب در مرحله دارکشی بايد از ابزارهای مناسب برای هر نوع قالی استفاده شود چرا که درغيراينصورت مسلما عيوبی بر فرش عارض خواهد شد.

نکته: ميخهائی که برای دارکشی استفاده می شود به جهت استعمال مکرر نقش عمده ای در معيوب شدن فرش دارند.

2ـ ب :استعمال

AWT IMAGE

دسته ای ديگر از عيبها در مرحله استعمال فرش پديد آمده و بنحوی خود را بر فرش تحميل می نمايند ؛ عمده اين عيوب بر اثر عوامل انسانی بمدد عوامل محيطی و طبيعی بر فرش عارض می شوند .

بسياری از اين عيوب که با مرور زمان گاهی هزينه های مادی سنگينی را بر فرش تحميل می نمايند با کمترين هزينه قابل پيشگيری و رفع و رجوع می باشند ؛ بشرط آنکه با اندکی دقت و کسب آگاهيهای لازم بموقع و کارشناسانه عمل شود .

استعمال را با توجه به نقش عامل زمان درآن ؛ بايد آسيب پذيرترين مرحله برای فرش بحساب آورد ؛ چرا که کم نيست نمونه های موجود در اقصی نقاط جهان از فرشهای نفيسی که آثارعيوب عارضی در مرحله استعمال بر پيکره آنها بوضوح قابل روئيت می باشد ؛ و همين حقيقت گواهی بر اين مدعاست که فرش در مرحله استعمال بيش از هر زمان ديگری نيازمند دقت و مراقبت است ؛ که هر گونه بی دقتی و سهل انگاری در اين زمينه موجب بروز عيوبی از اقسام ذيل خواهد بود که اکثرا جبران ناپذيرند.

انجمن علمی فرش ایران

منبع :