مرمت و شستشوی فرش

فرش معيوب ؟ (بخش یازدهم)

پوسيده شدن اکثرا اين عيب بر اثر عدم مراقبت از فرش در مقابل عوامل رطوبتی پديد می آيد ؛ فرش به طبع خاصيت مواد بکاررفته درآن همواره مستعد جذب رطوبت می باشد و چنانچه دقت لازم در اين امر بعمل نيايد ؛ گاهی حتی بدون علائم ظاهری فرش دچار پوسيدگی می شود .

 

بعضی از عوامل دخيل در بروز اين عيب را می توان چنين بر شمرد: کف پوشهائی که وجود رطوبت در آنها چندان محسوس نيست مانند موکت ؛ قرار گرفتن گلدان حاوی خاک بر روی فرش ؛ عدم وارسی پشت فرش در فواصل زمانی معين ؛ عدم جابجائی فرش در فواصل زمانی معين ؛ عدم وارسی فرشهای مجاور با شوفاژ ها و پنجره ها در فواصل زمانی معين ؛ عدم دقت در پاک و خشک نمودن مايعات ريخته شده برروی فرش ؛ پهن نمودن و يا بسته نگه داشتن فرش در محل مرطوب بر کف زمين بمدت طولانی ؛ و امثالهم ...

ب : بيد زدن

 

بيد زدگی يا بيد خوردگی يکی ديگر از عيوبی است که عمدتا در زمان استعمال بر فرش عارض می شود ؛ عامل بوجود آورنده اين عيب حشره بيد است که معمولا در محيطهای گرم و مرطوب و تاريک بيشتر يافت می شود ؛ لذا عدم استفاده از مواد طبيعی و شيميائی ضد بيد و وارسی ننمودن بموقع فرشهای انبار شده و فرشهائی که کمتر مورد استفاده قرار می گيرند می تواند اين عارضه را بدنبال داشته باشد ؛ اين عيب گاهی از پشت و گاهی از رو و بعضا از هر دو جانب بر فرش عارض می شود . پشم عمده ترين مواد فرش است که از اين عيب آسيب می بيند .

انجمن علمی فرش ایران

منبع :