در حاشیه

لزوم انسجام دانش آموختگان فرش

دانش آموختگان فرش هر کدام اگر به مثابه یک گره در فرش کنار هم قرار بگیرند نقششون دیده میشه. هیچ کس نباید خودش را کلیت تلقی کند.

همانطور که هر گره رنگ و مکانی مختص خود دارد فارغ التحصيلان هم هر یک به تنهایی جایگاهی در پیکره عظیم راهبرد فرش دستباف ایران باید داشته باشند.بخش بزرگی از مصائب فرش ایران زایده تولید موتور سیکلتی و وانتی است که تهی از ایده، وجدان، تخصص و سیاست بوده است. امروزه تشکلهای تولیدی فرش، شبکه های ناظرین فرش، جشنواره های مستمر و منطقه ای طراحی فرش با هدف توسعه محتوایی و بصری فرش نیاز ضروری و اساسی است. فرصت حضور جناب دکتر کارگر به عنوان یکی از دانش آموختگان فرش و نیز علاقه مندان حقیقی فرش کشور در راس دستگاه سیاستگذاری فرش کشور فرصت مغتنمی است تا با همراهی و همدلی با ایشان و مرکز ملی فرش ایران انرژی کافی در پیشبرد و تحقق برنامه های فرش کشور حاصل آید. انشاء الله.

مطمئنا مرکز ملی فرش ایران و مجموعه مدیران آن با استعدادها و قابلیتهای دانش آموختگان فرش نا آشنا نیستند اما درک درست از میزان و نحوه توقع از این مرکز نیز میبایست ایجاد شود. فرش در تاریخ چند هزار ساله خود در ایران هیچگاه توسل به حاکمیت نداشته بلکه نقطه اتکای حاکمیت بوده است. لذا توقع ما میتواند شرایط ماندگاری ما را ایجاد کند.

اگر برای وجود و حفظ فرش از خود مایه گذاشتیم میتوانیم شاهد پویایی آن باشیم. در غیر این صورت از این مقامی که داریم بیشتر به قهقرا خواهیم رفت. یادمان باشد ما باید بسازیم نه برایمان بسازند. انسجام و همفکری فارغ التحصيلان در قالب این جلسات ستودنی و مورد نیاز میباشد. بد نیست همتها و تلاشهای دوستان با دیدگاه ملی و رویشی باشد. تا بتوان در آغاز قرن جدید که فاصله اندکی با آن داریم دوره احیای فرش ایران را در تاریخ فرش کشور ثبت کنیم. سرمایه انسانی دانش آموختگان بهترین فرصت برای این هدف خواهد بود.

 

 

منبع :