در حاشیه

«تبلیغات ملی فرش ایرانی را از منازل و خودروهای خود آغاز کردیم»

بضاعت ما در حد رسانه ملی نبود !


هنر و فرهنگ نابود شده ما،برکسی مهم نبود!
خودرسانه می شویم و پوستری زیبا و کوچک با پیامی عمیق، در شأن دستبافته ایرانی، منتشر می کنیم.

منبع :