کلکسیون فرش

قالی نقش ریزه ماهی خراسان

اواسط قرن نوزدهم ، اندازه 265 * 400 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :