دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

نگاهی به اولین استانداردهای فرش ونساجی (بخش هفتم)

روش اندازه گیری ابعاد فرشهای دستباف


۱- هدف و دامنه کاربرد
هدف از تدوین این استاندارد روشی برای اندازه گیری ابعاد (درازا -پهنا) فرش دستباف می‌باشد.
۲- اساس
اساس کلی عبارتست از اندازه گیری درازا و پهنای فرشهای دستباف در سیستم متریک.
۳- وسایل آزمون
 -۱-۳عبارتست از متر نواری (پارچه‌ای) که به سانتی‌متر و میلیم‌تر درجه بندی شده باشد.
۴- روش آزمون
 -۱-۴ابتدا فرش را روی سطح صافی پهن کنید بطوریکه فرش هیچگونه چین و چروک و یا جمع شدگی نداشته باشد سپس ابعاد آنرا بروش زیر اندازه بگیرید.
 -۱-۱-۴درازا - سه ناحیه مختلف فرش (کناره‌ها و می‌ان) را در جهت درازا اندازه بگیرید (طبق شکل ۱) میانگین سه عدد بدست آمده درازای فرش است که به سانتی‌متر گزارش می‌شود.
یادآوری ۱- هنگام اندازه گیری درازا قسمت ریشه دار و گلیم بافی در نظر گرفته نمی‌شود.
یادآوری ۲- در موردیکه گلیم بافی نقش اساسی در فرش داشته و در آن زری بافی و یا نقشه خاصی پیاده شده باشد بر حسب موافقت بین خریدار و فروشنده اندازه آن به درازا افزوده می‌شود.
 -۲-۱-۴پهنا - ابتدا فرش را در جهت طولی بدو قسمت تقسیم کرده سپس کناره عرضی و میان فرش و همچنین میان دو قسمت بدست آمده را که رویهم شامل پنج قسمت می‌شود (طبق شکل ۱) اندازه بگیرید. میانگین این پنج اندازه پهنای فرش می‌باشد که به سانتی‌متر گزارش می‌شود.
یادآوری ۳- در اندازه گیری پهنا قسمت شیرازه (ملیله، کناره پیچ) در نظر گرفته نمی‌شود.
 -۳-۱-۴دقت اندازه گیری
دقت اندازه گیری ابعاد فرش تا ±۱ سانتی‌متر می‌باشد.
۵- گزارش
در گزارش بایستی نکات زیر ذکر شود:
 -۱-۵آزمون بر اساس استاندارد ((روش اندازه گیری ابعاد فرشهای دستباف)) انجام شده است.
 -۲-۵اعداد بدست آمده برای درازا و پهنا و میانگین هر یک به سانتی‌متر
 -۳-۵ذکر کمترین و بیشترین ارقام بدست آمده برای درازا و پهنا و میانگین درازا و پهنا به سانتی‌متر.

شماره استاندارد: 500
 تجدید نظر اول
 چاپ سوم
تهیه کننده
کمیسیون استاندارد ویژگیهای دستبافت
روش اندازه گیری ابعاد روشهای دستباف
 
رئیس
عرب‌زاده -رسام         طراح و سازنده فرشهای دستباف
 
اعضاء
بصیری-جمشید         مدیر فنی کارخانه وطن
ثابت-احمد         مدیر تولید شرکت سهامی فرش ایران
حبیبی-اسمعیل         کار‌شناس سازمان تعاون در امور روستا‌ها
قاضی‌زاده -بهروز         مدیر قسمت نساجی مرکز صنایع دستی
کباری-پرویز         مدیر کارخانجات پشم شوی کرج
 
دبیر
صوراسرافیل-شیرین    مهندس نساجی    کار‌شناس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 
فهرست مطالب
 
روش اندازه گیری ابعاد فرشهای دستباف
هدف و دامنه کاربرد
اساس
وسایل آزمون
روش آزمون
گزارش
 
 منبع:موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 

منبع :