دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

با استفاده از شانه تراکم چله ها را برای همیشه یکنواخت نماید!

بسیاری از عیوب بافت ممکن است بر اثر جابجایی نخهای چله به وجودآید.


جابجایی نخهای چله در هنگام کاشف و پایین کشیدن فرش یا در طول مدت بافت توسط بافنده بعلت عدم رعایت دقیق پودکشی و .... انجام گیرد .


شانه عبارت است از سه قطعه چوبی یا الومینیمی که طوان برابر با عرض قالی و عرض ان حداکثر 10 سانتی متر و ضخامت هریک حداکثر یک سانتی متر که بر روی دو قطعه ان در دو ردیف سوراخهایی تعبیه گریده که این سوراخها دقیقا در هر دو قطعه بر هم منطبق هستند، پس از عملیات چله کشی همانطور که در تصویر میبینید یک قطعه چوبی در پشت نخهای چله قرار داده شده و قطعه دیگر از روی نخهای چله کاملا بر آن منطبق شده اکنون از تقسیم کل گره های عرضی فرش بر تعداد سوراخهای موجود برروی قطعات چوبی تعداد گره هایی که میبایست بین هر دو سوراخ قرار گیرند مشخص میگردد بنابراین به شرحی که در شکل می بینید دو یا سه و حداکثر چهار گره در فضای فیمابین دو سوراخ
قرار گرفته که توسط میخ قرارداده شده در سوراخ طرفین تثبیت شده و پس از ان که کل نخهای چله را در محل خودش قرار دادیم تخته سوم را بر روی انقرار داده و با دو یا سه پیچ به همدیگر متصل نموده یا بدینوسیله میخها در جای خود ثابت گردند . با انجام این کار واریز نخهای چله در عرض قالی برای همیشه یکنواخت گردیده


و از بسیاری از عیوب مانند شانه دار شدن فرش . نا یکنواختی دم کار و .... جلوگیری میگردد هزینه تهیه و خرید شانه بسیار ناچیز است ونوع چوبی ان متری حدود ۱۵۰۰۰ تومان است یعنی برای فرش که ۲ متر عرض دارد کل هزینه لن معادل سی هزار تومان میباشد . این اقدام توسط ناظرین فرش در برخی از شهرستانها از جمله نیشابور اجرا و باعث ایجاد تحول کیفی در فرش شده و خیال بافندگان از ایجاد بسیاری عیوب در فرش راحت شده است.

عبدالله احراری

منبع :