کلکسیون فرش

قالی مشهد بافت کارگاه صابر

اندازه 299 * 399 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :