نقوش و طرح های فرش

بررسی و شناخت طرح و نقش گلیم های خراسان

موقعیت جغرافیایی شیروانشهرستان شیروان دومین شهر بزرگ و مهم استان خراسان شمالی است. این شهر از شمال به کشور ترکمنستان،ازجنوب به شهرستان اسفراین، ازشرق به شهرستان فاروج و از غرب به بجنورد محدود می باشد و در مجاورت رود اترک قرار دارد.

موقعیت جغرافیایی قوچان
شهرستان قوچان در گستره جغرافیایی استان خراسان رضوی در مسیر جاده ابریشم وبه فاصله 130 کیلومتری ازمشهد واقع است. قوچان از شمال شرقی به شهرستان درگز از غرب به شیروان از جنوب به نیشابور و اسفراین و از شرق به چناران محدود می گردد.

صنایع دستی قوچان و شیروان
این دو شهر از نظر صنایع دستی در صنعت پوستین دوزی _نمد مالی_سفالگری گلیم بافی_چارقد دوزی (نوعی کفش)_ساغری_گیوه و... رونق خاصی دارند که همچنان معمول و متداول است.
صنایع دستی این دو خطه که یکی از جاذبه های فرهنگی هنری این دو شهر محسوب می شود، ریشه درفرهنگ و هنر داشته و بیانگر نحوه زندگی و اندیشه آنهاست. تولیدات صنایع دستی درمناطق روستایی وعشایری بخش عمده درآمد آنها را تشکیل می دهد. در میان عشایر و روستاییان خراسان، گلیم بافی به عنوان یک فعالیت خانگی معمول است. مناطق عمده گلیم بافی در استان خراسان، شهرستان های مشهد، قوچان و شیروان است.
گلیم های خراسان (قوچان و شیروان)
گلیم های خراسان (شیروان و قوچان) به دو گروه عمده تقسیم می شوند:
1.گلیم های قدیمی که دارای بافت ساده چاکدار هستند و معمولا دارای زمینه ای پرکار با خطوطی افقی که نقش مایه ها درآن به صورت مرتب تکرار می شوند و معمولا دارای رنگهای تند و گرم از جمله طیف رنگهای قرم، قهوه ای و نارنجی هستند.
2.گلیم هایی که به صورت بافت های ترکیبی و معمولا دارای زمینه ای ساده به رنگهای کرمی هستند که حاشیه آنها با تکنیک زنجیره بافی ارائه شده است. این نوع از گلیم ها به دلیل ساختار بافتشان دارای تنوع بیشتری در نقش مایه هستند که بیشترین آنها شامل نقش مایه های حیوانی است. این گروه از گلیم ها معروف به پلاس هستند و از نظر رنگبندی نسبت به گروه اول دارای رنگ های روشنتری هستند که رنگهای کرم وسبز عمده ترین آنهاست. این گروه از گلیم ها دارای حاشیه پرکار می باشند.

نویسندگان:
زهرا شوندی
فاطمه مهرداد

منبع :