کلکسیون فرش

قالیچه ترکمن (گمیشان)

اندازه 166 * 196 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :