نواحی و مناطق قالی بافی

شرحی بر فرش فارس!(بخش هفدهم)

ایل نفر:در تاریخچه ایل نفر جز این نمی دانیم که این ایل کوچک ترک زبان از زمان نادرشاه افشار تا پایان دولت زندیه دارای اقتدار و نفوذ سیاسی بوده است.

ایل نفر سال هاست که از صورت یک ایل متشکل و همبسته در آمده و به چند پاره شده و پراکنده گشته است. منشا این ایل ترک است. اغلب خان یا ایلخان آن ایل بهارلو انتخاب می شوند و گاه کاملاً بر عکس. این ایل بهارلو نقطه نظرهای مشترک دارند مثلاً هر دو مسلحند، ایل نفر از 3500 خانوار تشکیل شده است بر طوایف آن عبارتند از:پادکس ـ تاتاقلو ـ چنگوری ـ زمانهولو ـ دولوخانی ـ عراقی ـ تشولی جان ـ قبادخانلو ـ قره باجاقلو ـ سلارتو ـ سفرلو ـ قیدارلو و لر.
نفرها تابستان به بلوک های آباده ـ تشک و در زمستان به بلوک های دارابگرد و جهرم
می روند.
ایل نفر در دهة دوم 1300 خورشیدی از کوچروی باز ایستاد و استقلال ایلی خود را از دست داد اکثریت گروههای یکجانشین در رامجرد و مرودشت پراکنده است. نفرهای مرودشت وابسته به ایل باصری اند. وتیره های دولوخانی و لر در جنوب لار روزگار می گذارنند با فندگان نفر در گروه بافی و گلیم بافی دستی دارند. و گلیم و قالی خورجین نفر شهرتی بسزا یافته است، خاصه گلیم نفر که به لحاظ استحکام و سر راستی بافت وندا شدن کثری ها و ناصافی های اغلب گلیم های قشقایی داری، معروفیت تمام دارد.

باتشکر از سمانه محسنی

منبع :