کلکسیون فرش

لچک و ترنج شاه عباسی نایین

1400 خفت چله ابریشم ، قرن سیزدهم هجری ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین

منبع :