کلکسیون فرش

قالیچه حوضی ترنج دار نایین

1600 خفت منبع : کتاب فرش نایین

منبع :