در حاشیه

چگونه نظارت کنیم تا فرش خوبی بافته شود؟(2)

یکی از مهمترین وظایف ناظر چله دوانی و چله کشی قالی است، چرا که اگر این بخش از کار به طریق اصولی انجام شود شالوده اصلی کار دقیق انجام شده و بافنده تا حدود زیادی بدون مشکل به بافت قالی مشغول خواهد شد.

یکی از مهمترین مورد و اشکالی که در کار ناظرین فنی فرش و چله کشها مشاهده می شود در نطر نگرفتن تناسب نخ چله با رجشمار فرش است. مایه تاسف است که بسیار شاهد هستم که چله کش و چله دوان برای فرش 65 رج از همان نخ چله ای استفاده می نماید که قبلا برای فرش 55 رج استفاده نموده است.لذا بعنوان اصلی ترین خواسته از عزیزان انتظار میرود ناظران فنی به این مهم عنایت کافی داشته باشند.

عدم تناسب نخ چله با رجشمار فرش باعث میگردد که نخها بیش از هم بهم نزدیک شده و یا بالعکس فاصله آنها از هم زیاد باشد و فرش بافته شده حالت توری بخود بگیرد. مورد دیگری که ناظر فنی فرش می بایست مدنظر قرار دهد کیفیت نخ های چله است، بالاخص در شرایط فعلی که متاسفانه استفاده از نخ پنبه پلی استر رایج گردیده، وظیفه ناظرین فنی فرش مضاعف شده و حتماً باید عوارض استفاده از الیاف مصنوعی را برای بافنده بیان نموده و تولیدکننده را از استفاده الیاف مصنوعی یا مخلوط طبیعی و مصنوعی منصرف نماید.

بالاخره دوانیدن و کشیدن چله و گلیم بافی اولیه فرش از جمله مواردی است که چنانچه دقیق و اصولی انجام شود و دو اصل اساسی آن یعنی واریز یکنواخت و کشش یکسان نخ های چله رعایت گردد کار ناظر در این جهت بنحو مطلوب انجام شده است. در پایان شطرنجی کردن نخ های چله بمنظور راهنمایی بیشتر بافنده فراموش نشود.

عبدالله احراری

منبع :