در حاشیه

چگونه نظارت کنیم تا فرش خوبی بافته شود؟(3)

اکنون که ناظر کار چله دوانی ، چله کشی و ساده بافی اولیه فرش را انجام داده و مواد اولیه آن از نظر کیفیت کنترل شده است ناظر باید کار نشانه گذاری بر روی چله و نقشه فرش را انجام داده و بافنده را کاملا نسبت به کارش توجیه نماید.

یکی دیگر از مهمترین مواردی که در ادامه کار ممکن است موجب عیب در فرش گردد جابجایی نخهای چله است.جابجایی نخهای چله ممکن است بر اثر متغیرهای زیادی بوجود آید که بر اثر این جابجایی واریز نخ های چله از یکنواختی خارج شده و زمینه برای ایجاد عیوبی همانند نایکنواختی خط دم کار و...فراهم گردد .
یقینا ناظر در هنگام تامین و تحویل مواد اولیه لزوم متناسب بودن آنها را بارجشمار فرش در نظرگرفته است اما این بدان معنی نیست عملا در بافت مشکلی پیش نخواهد آمد چرا که تنها متغیرهای تاثیرگذار بر بالازدگی یا پایین زدگی یا نایکنواختی دم کار مواداولیه نسبت ... ثبات و یکنواختی در کشش نخهای چله و واریز آنان بعلاوه پود کوبی و... از متغییرهای تاثیرگذار برکیفیت فرش هستند .
دقیقا به همین دلیل است که ناظر باید در بدو کار مقدار بافته شده و مقدار استاندارد ی می بایست بافته می شد را با همدیگر مقایسه نمود و چنانچه انحرافی دیده شد در جهت رفع آن در همان ابتدای کار اقدام لازم را انجام دهد.
مناسبترین موقع اطمینان از تطبیق بافت با نقشه زمان بافت ساده بافی اولیه فرش یا همان لور... است .اگر در این مرحله کار کنترل نشود و کنترل کار به حاشیه کوچک یا حاشیه بزرگ کشیده شود ممکن است دیگر بسیار دیر شده باشد و عملا بالازدگی یا پایین زدگی موجب تغییر ابعاد حواشی در عرض و طول شود که تاثیر ملموسی بر قیمت فرش خواهد داشت.

عبدالله احراری

منبع :