کلکسیون فرش

قالیچه شاه عباسی افشان نایین

1200 خفت ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین

منبع :