کلکسیون فرش

قالیچه لچک ترنج اسلیمی نایین

1600 خفت ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین

منبع :