کلکسیون فرش

شش متری لچک ترنج اژدری نایین

2000 خفت منبع : کتاب فرش نایین

منبع :