اخبار فرش

چگونگی نمایش همنشینی دکوراسیون با فرش بررسی شد

نشستی ویژه بررسی چگونگی نمایش توان همنشینی دکوراسیون و مبلمان با فرش دستباف ایران در مرکز ملی فرش ایران تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ با توجه به سابقه برپایی سالنی ویژه نمایش همنشینی و انطباق دکوراسیون با فرش ایرانی در نمایشگاه فرش دستباف ایران در تهران، نشستی ویژه بازنگری در این زمینه و تدبیر برای یافتن راه هایی شایسته برای نمایش این همنشینی تشکیل شد .

در این هم اندیشی که نمایندگان انجمن مبلمان و دکوراسیون نیز حضور داشتند، ارزیابی اثربخشی برپایی سالن "همنشینی مبلمان و دکوراسیون با فرش" در نمایشگاه های فرش دستباف سال های گذشته و بیان روش های اثربخش دیگر در دستور کار قرار داشت.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :