در حاشیه

چگونه نظارت کنیم تا فرش خوبی بافته شود ؟(6)

حالت سوم خیلی بد :در این حالت هم نخ های چله و هم خامه قالی متناسب با رجشمار فرش نمی باشند بطوریکه هر دوی آن ظریفتر و یا ضخیم تر از حد مجاز بوده و در نتیجه مشکلات جدی در همان مرحله اولیه بافت درفرش ایجاد می گردد.


در این حالت اگر یکی از این دو عامل به نسبت رجشمار ضخییمتر و دیگری نازکتر باشد باز تا حدودی همدیگر را پوشش میدهند و مشکل حادی برای فرش به وجود نمی اید چنانچه مقدار این عدم تناسب کم و جزیی باشد میتوان آن را با کشش بیشتر نخهای چله و استفاده از پود ضخیم با تعداد لای کمترجبران کرد و بالعکس.
ولی چنانچه مقدار ظرافت و ضخامت چله و پرز خیلی نامتناسب با رج شمار فرش باشد یقینا باید یکی از این دو یا هر دو را عوض نمود و صرفا با استفاده از پود ضخیم نمی یتوان مشکل را حل کرد مگر ان از روشهای نامطلوب و غیر استاندارد همانند گره جفتی و غیره استفاده شود.
پس ناظر باید در این مرحله کنترل کاملی بر مقدار بافته شده داشته و عوامل انحراف احتمالی را مشخص و این عوامل را به صورت اساسی حل نموده .و بافنده را هم نیز توجیه نماید که مثلا چرا و به چه دلیل مقدار لای پود ضخیم کم یا زیاد شده .
از تناسب مواد اولیه با رج شمار فرش که بگذریم به سایر مسایل مرتبط با شخص بافنده میرسیم
آیا بافنده اقدام به زدن گره استاندارد زده ؟
گره یک سر در بافت دیده نمیشود ؟
طول ساق گره متناسب با رج شمار فرش است ؟
پشت کار سر گره و. سر پود نداره ؟
آیا گرها دقیقا سر جای خود قرار گرفته اند؟
شیرازه کار درست انجام شده؟
تو رفتگی یا بیرون زدگی در کار و نا یکنواختی د ر دم کار دیده نمی شود؟

عبدالله احراری

منبع :