کلکسیون فرش

قالیچه ترنج دار نایین قدیمی

1000 خفت منبع : کتاب فرش نایین

منبع :