اخبار فرش

چگونه نظارت کنم تا فرش خوبی بافته شود.(7)

در قسمت قبلی عرض کردم که ناظر فنی یا تولیدکننده می بایست همواره برخوردش با بافنده برخوردی ارشادی باشد همچنین بر این نکته تاکید کرد که مهمترین زمان اصلاح برخی رفتارهای غلط بافنده در امر بافندگی در همان بدو کار است


اگر بافنده برای یک ناظر یا تولید کننده چند تخته قالی بافته است و هنوز نحوه صحیح گره زدن را نمی داند و یا میداند ولی رعایت نمی کند آنرا باید به حساب نبود مدیریت برای ناظر گذاشت !در خیلی از بافته ها متاسفانه ما شاهد مقدار قابل توجهی گره یک سر هستیم که وجود این گره های یک سر باعث مات شدن و رویت فرش با رجشمار کمتر از آن چه هست می گردد و این درحالیست که ناظر می تواند در همان رج های نخست با کشیدن و نشان دادن چند گره یکسر بافنده را نسبت به رعایت این مهم توجیه نماید.
قرار گرفتن نامنظم گره ها و عدم استفاده از پیشکار و عدم دقت در بافت بالاخص در قالی های ابریشمی باعث می گرددکه بخشی از خامه در پشت فرش بماند و ظاهر گره ها از پشت فرش همانند دیواری دیده می شود که معمار آجرها را دقیق روی هم قرار نداده و در هریک از آجرها و بلوکه ها به سمت وسویی آویزان هستند بویژه در مناطقی که از گره نا متقارن استفاده می گردد حتما به بافندگان باید آموزش داده شود که گره ها ابتدا با دست پیش کشی شده سپس پودکوبی انجام و آنگاه با استفاده پیشکار به قرار گیری هماهنگ گره ها کمک شود .
گذاشتن سرپودی اضافی در پشت و روی فرش موجب کاهش کیفیت فرش و حداقل انجام هزینه اضافی برای حذف سرپود ها میگردد لذا ناظر در این خصوص نیز باید آموزش های کافی به بافنده داده و بر این نکته تاکید نماید که پودها و بالاخص ارقاچ بگونه ای کوبیده شود که همواره سر پود در طرفین قالی قرار گیرد.

عبدالله احراری

منبع :