کلکسیون فرش

قالیچه افشان بندی نایین

1400 خفت ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین

منبع :