کلکسیون فرش

قالیچه اسلیمی ترنجدار نایین

1200 خفت منبع : کتاب فرش نایین

منبع :