کلکسیون فرش

بازوبندی نایین

2/13 * 3/40 متر ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین

منبع :