کلکسیون فرش

قالیچه شاه عباسی حیوان دار نایین

1600 خفت ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین

منبع :