در حاشیه

دستکاری عجیب فرش ایرانی +عکس

Ahmad faig هنرمند این آثار میباشد. وی از خلاقیت خود استفاده کرده و اشکال متنوع و گاهاً بهم ریخته ایی به فرشها داده است.

او برای این هنر خود از فرش سنتی آذربایجان استفاده کرده است.وی با استفاده از تفسیر شخصی خود به تغییرشکل این فرشها دست زده است.

منبع :