کلکسیون فرش

قالیچه قاب قابی – کتیبه ای نایین

1600 خفت منبع : کتاب فرش نایین

منبع :