اخبار فرش

جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر فرش دستباف ايران

جشنواره تجليل از پژوهشگران فرش ايران هرساله بر اساس آيين‌نامه تنظيم شده توسط انجمن علمی فرش ايران و با همکاری مرکز ملی فرش ايران در سطح ملی برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن علمی فرش ایران؛دوره زمانی برگزاری جشنواره از 90/6/31 تا 94/6/31 مي باشد. مهلت ارسال مدارک برای دوره اخير سی ام مهرماه 1394 هجری خورشيدی تعيين شده است.

آيين‌نامه جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر فرش دستباف ايران

مقدمه:

جشنواره تجليل از پژوهشگران فرش ايران که در اين آيين‌نامه جشنواره خوانده می‌شود، جشنواره‌ای است که به معرفی پژوهشگران برتر فرش می‌پردازد و هرساله بر اساس اين آيين‌نامه توسط انجمن علمی فرش ايران و با همکاری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، کانون فناوری فرش معاونت علمی رياست جمهوری و مرکز ملی فرش ايران در سطح ملی برگزار می‌شود.

ماده 1- اهداف برگزاری جشنواره

ترويج فرهنگ پژوهش در کشور و ارتقاء منزلت و جايگاه پژوهش در حوزه فرش ايران؛

معرفی توانمندی‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی، هنری، توليدی و صنفی فرش کشور؛

شناسايی و معرفی پژوهشگران برتر دانشجويی در مقاطع مختلف؛

تشويق، تقويت و ايجاد انگيزه پژوهشی در هيئت‌علمی، مدرسين و پژوهشگران فرش کشور؛

فراهم‌سازی زمينه برای کاربردی شدن پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه فرش دستباف ايران.

ماده 2- برگزيدگان جشنواره در بخش‌های مختلف به شرح زير هستند:

بخش پژوهشي؛

پژوهشگران دانشگاه‌ها و مؤسسات و نهادهای آموزشی و پژوهشي؛

پژوهشگران وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرايی، هنری و شرکت‌های توليدي؛

پژوهشگران اتحاديه‌ها و انجمن‌های علمی، هنری، صنفی و توليدي؛

پژوهشگران دانشجو و دانش‌آموختگان مقاطع مختلف.

ماده 3- ارکان جشنواره

دبير جشنواره

با پيشنهاد کميته آموزش و پژوهش و تصويب هيئت‌مديره از سوی رياست انجمن علمی فرش ايران منصوب می‌شود.

وظايف دبير جشنواره به شرح زير است:

تهيه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط برای تعيين پژوهشگران؛

تعيين معيارهای انتخاب برگزيدگان و ارائه به هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران؛

پيشنهاد اعضای هيئت‌داوران از بين استادان پژوهشگران مشهور به هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران و برگزاری و اداره جلسات ذی‌ربط؛

ارائه پيشنهاد نوع و ميزان جوايز و تنديس جشنواره برای تصويب در هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران؛

برنامه‌ريزی و برگزاری جشنواره با هماهنگی هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران؛

تشکيل دبيرخانه جشنواره برای وصول و کنترل و ثبت مراسلات و مدارک.

کميته علمی

اين کميته با عضويت هيئت‌داوران و دبير جشنواره وظيفه بررسی پرونده‌های ارسالی به دبيرخانه جشنواره و تعيين برترين‌های پژوهش و فناوری در بخش‌های مختلف و ارائه به هيئت‌مديره انجمن علمی فرش ايران را بر عهده دارد.

ماده ۴- بخش کنترل مدارک و مستندات

دبيرخانه جشنواره مدارک ارسالی را ازلحاظ: صحت مدارک، شناسايی محقق، به‌موقع فرستادن، کامل بودن مدارک و مستندات کنترل و در صورت کامل بودن، آن را ثبت نموده و سپس به بخش پژوهشی تحويل می‌دهد.

ماده ۵- بخش پژوهشی

پژوهشگران:

پژوهشگران برتر بر اساس عملکرد و مستندات تخصصی خود در زمينه‌های: (طرح و نقش، زيبايی‌شناسی، رنگرزی، بافت و مرمت، مواد اوليه، ابزار و مسائل فنی، اقتصاد و مديريت، تاريخ و فرهنگ، جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی، سبک و جغرافيا) انتخاب می‌شوند:

دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرايی و تشکل‌ها می‌توانند هر عضو هيئت‌علمی يا محقق و همکار واجد شرايط که امتيازات لازم را بر اساس جدول شماره 1 کسب کرده باشد، معرفی نمايند.

معرفی‌شدگان در گروه‌های فوق، در دبيرخانه جشنواره و در کارگروه‌های تخصصی پژوهشی بررسی و برگزيدگان تعيين می‌شوند.

فعاليت‌های پژوهشی انجام‌شده بايد طی 4 سال منتهی به مهرماه سال جاری صورت گرفته باشد.

لازم است دانشگاه يا موسسه پژوهشی يا مؤسسات و تشکل‌های ديگر برای معرفی پژوهشگر برگزيده از طريق شورای پژوهشی يا معاون و مسئول پژوهشی و فناوری خود اقدام کند.

مبنای محاسبات امتيازات پژوهشی آيين‌نامه ارتقاء اعضاء هيئت‌علمی بوده و حداقل و حداکثر امتيازاتی که هيئت‌علمی بايد کسب نمايد بر اساس جدول پيوست شماره 1 است.

تبصره1: پژوهشگران مستقل می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه از يکی از نهادهای علمی، هنری يا صنفی فرش دستباف در جشنواره شرکت کنند.

ماده 6- تصويب

اين آيين‌نامه در شش ماده و يک تبصره در تاريخ 2/2/94 به تصويب هيئت‌مديره انجمن علمی فرش رسيد.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :