کلکسیون فرش

ارز روم

* 1.25 متر. بافنده این گلیم برای گیرایی بیش تر از خطوط اریب بر روی قسمتی از زمینه ی قرمز استفاده کرده است. در میان مثلث کوچکی که محل تماس پیشانی نمازگزار با گلیم است ، تاریخ 1279 قمری (1862 میلادی) دیده می شود. منبع : کتاب تاریخچه ، طرح ، بافت و شناسایی گلیم

منبع :