کلکسیون فرش

خورجین شاهسون مغان

0.16 * 1.41 متر. این گلیم یک خورجین اصیل و قدیمی ایرانی است که در مرکز آن یک ستاره ی هشت پر سبز رنگ و در زمینه ی مرکزی چهار ستاره ی مشابه به کار رفته است و روی حاشیه ی سفید نگاره هایی به نام اژدهای دوسر دیده می شود. منبع : کتاب تاریخچه ، طرح ، بافت و شناسایی گلیم

منبع :