نواحی و مناطق قالی بافی

گبه قشقایی

در حال حاضر، دو نوع گبه توسط عشاير فارس (ايل قشقايی) بافته می شود


اول، گبه درشت
دوم، گبهريز قالی ـ گبه
نوع ديگری نيز بندرت بافته می شود به نام يَلَمه كه تقريباً حد وسط گبه درشت و گبه ريز است. مواد اوليه مورد مصرف برای بافت گبه درشت، اعم از چله، خامه، پود زير و پود رو تماماً پشمی است و براي بافت گبه ريز، از خامه پشمی، چله پشمی ظريف (مرينوس)، پود زير پشمی باريك يا پنبه‌ای و پود روی .پنبه‌ای يا مرينوس استفاده می كنند.
ويژگي‌هاي رنگرزي و رنگبندي يكي از ويژگي‌هاي مهم گبه‌هاي قشقايي، استفاده از رنگ‌هاي زنده، پرجنبش و گاهي تند است. معمولا تمامی رنگ‌هاي مورد استفاده در گبه‌ها، به همان روش گياهی و سنتی تهيه می شود. به طور كلی، در گبه‌های خود رنگ، از خامه‌ها و پودهای خود رنگ كه اغلب شكری، كبود و سفيد هستند، استفاده می شود، اما در گبه‌های رنگی، رنگ پودها، به تناسب رنگ زمينه انتخاب می شود. ويژگی های طرح و نقشه طراحی گبه، عموما حاصل ذوق و .تخيل بافنده آن است و لذا برگرفته از طبيعت، محيط اطراف و ذهن اوست.
گبه‌ها معمولا دارای حاشيه‌ای در حدود 15 تا 20 سانتی متر و زمينه‌ای تك رنگ با نقشی ابتكاري در زمينه هستند. گبه‌هاي قديمی تر، معمولا با طرح‌هايی مشهور به گل گبه، حوض گبه، گبه‌های شيری و درختی، گبه ساده و خشتی و گبه‌هايی با نقش‌هاي ابتكاری ديگر بافته می شد. امروزه، گبه با طرح‌هاي ابتكاری .و متناسب با سليقه روز بافته می شود.

اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

منبع :