کلکسیون فرش

گبه دو طرفه لر کهکیلویه

ربع آخر قرن 19 م ، تمام پشم ، 125 * 198 سانتیمتر پود : 2 تا 3 پود گره : نامتقارن

 

مجموعه رودلفو سوریو ، ایتالیا

منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

 

منبع :