کلکسیون فرش

گبه دو طرفه لر کهکیلویه

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 160 * 280 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

 

 

منبع :