اخبار فرش

چند انتصاب تازه در مرکز ملی فرش ایران

با صدور احکام جداگانه ای از سوی سرپرست مرکز ملی فرش ایران، جانشینان معاونت های امور تولید، امور تحقیقات و آموزش و امور بازاریابی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ حمید کارگر طی احکامی "فریبرز افضال"را به عنوان "جانشین معاونت امور تولید"، "مرتضی لطفی افشار" را به عنوان "جانشین معاونت امور تحقیقات و آموزش" و "کاملیا قلمزن نیکو" را به عنوان "جانشین معاونت امور بازاریابی" منصوب کرد.

وی همچنین در احکامی "سید عباس موسوی" و "مجتبی آیت اللهی" را به ترتیب به عنوان مشاور مرکز ملی فرش ایران در امور بازار و امور تولید منصوب کرد.

مرکزملی فرش ایران

منبع :