اخبار فرش

همزمان با روز جهانی صنایع دستی سومین جلسه عمومی دانش آموختگان فرش استانهای خراسان در مشهد برگزار می گردد

جلسه عمومی اعضای گروه فردا چهارشنبه از ساعت 5 تا 6:30 عصر در محل منزل جناب آقای حسن گلپور تولیدکننده قالی و عرضه کننده مواد اولیه قالی واقع در ملک آباد 25 پ 2 (حدفاصل بزرگمهر و گویا)برگزار میگردد.


موضوعات جلسه :
1نمایشگاه تهران
2مواداولیه فرش
3جمعبندی نمایشگاه مشهد
4انجمن طراحان فرش و انتخاب هیات پیگیری
5 سایر موضوعات

منبع :