اخبار فرش

علف های هرز بوستان قالی ایران را به نابودی کشانده اند(2)

بوستان قالی ایران که برای مدت های طولانی از استانداردهای قابل قبولی برخوردار بود و برای مشتریان و طرفدارانش حالت رویایی داشت .

برای اولین بار از طرف شرکت های چند ملیتی گرفتار علف هرز شد و تخم علف های هرز توسط این شرکت ها در این بوستان پاشیده شد و به سرعت دامن گیر اکثر مناطق قالی بافی ایران گردید رنگ های شیمیایی در اولین سالهای ساخت و عرضه ، خود را به کارگاه های رنگرزی ایران رسانده و در بسیاری از موارد جایگزین مواد رنگزای طبیعی شدند.استاندارد های بافت به دلیل سود جویی هر چه بیشتر شرکت های چند ملیتی همانند کمپانی قالی شرق مورد تعرض قرار گرفت و یک تومور سرطانی و ویروسی شدیدا مسری به نام گره جفتی در کرمان ترویج و سریعا خود را به بسیاری از کارگاه های قالی بافی در سطح کشور رساند.
پود نازک که تا آن زمان بخش قطعی از هر رج بافت محسوب می شد در بسیاری از مناطق عنوان سه پود (یعنی هر سه رج یک بار) را به خود گرفت و از همه مهمتر در همه مناطق قالی بافی ایران طرح و نقشه قالی ایران نیزمورد تعرض قرار گرفت.
اینگونه و از جهات مختلف درخت قالی ایران از اواسط دوره قاجار گرفتار آفت های مختلفی گردید. با روی کار آمدن پهلوی اول و همزمان با تاسیس موسسه قالی و نهایتا شرکت سهامی فرش ایران ( صرف نظر از باقی اشتباهات پهلوی اول و دوم و توجه به کارنامه کلی و سیر عملکردی عمدتا اشتباه پهلوی اول) فرش ایران شروعی دوباره را آغاز می کند و دوباره متولد می گردد خصوصا اینکه در هر یک از مناطق قالی بافی مصلحانی پیدا می شوند که تحولی را در قالی ایران ایجاد نمایند بطوریکه از نظر بسیاری از عاشقان قالی ایران فاصله دهه اول تا دهه چهارم قرن فعلی هجری شمسی دوره رنسانس قالی ایرانی است.

عبدالله احراری

منبع :