اخبار فرش

بازدید مشاور رییس جمهوری از شرکت فرش کرمان

گزارش تصویری

منبع :